Voorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website op: https://www.celestialcrystals.store en alle gerelateerde diensten geleverd door Celestial Crystals.


Door toegang te krijgen tot https://www.celestialcrystals.store, stemt u ermee in zich te houden aan deze Servicevoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, is het u verboden om deze website te gebruiken of te openen of om andere diensten van Celestial Crystals te gebruiken.


Wij, Celestial Crystals, behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Als we dit doen, zullen we deze pagina bijwerken. Alle wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de publicatiedatum.


Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2021.

Beperkingen van gebruik

Door deze website te gebruiken, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen die u vertegenwoordigt dat u niet:


alle materialen en software op deze website wijzigen, kopiëren, afgeleide werken voorbereiden, decompileren of reverse-engineeren;
alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van materialen en software op deze website verwijderen;
de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server;
bewust of onachtzaam gebruik maken van deze website of een van de bijbehorende diensten op een manier die onze netwerken of enige andere dienst die Celestial Crystals biedt misbruikt of verstoort;
deze website of de bijbehorende diensten gebruiken om intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal te verzenden of te publiceren;
deze website of de bijbehorende diensten gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving;
deze website gebruiken in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde reclame of spam;
verzamelen, verzamelen of verzamelen van gebruikersgegevens zonder toestemming van de gebruiker; of
deze website of de bijbehorende diensten te gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van het materiaal op deze website is eigendom van of in licentie gegeven aan Celestial Crystals en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten en handelsmerken. We geven onze gebruikers toestemming om één exemplaar van het materiaal te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk gebruik.


Dit vormt de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Servicevoorwaarden schendt, en kan op elk moment door Celestial Crystals worden beëindigd.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

U behoudt uw intellectuele eigendomsrechten op inhoud die u bij ons indient voor publicatie op onze website. We zullen nooit het eigendom van uw inhoud claimen, maar we hebben wel een licentie van u nodig om deze te gebruiken.


Wanneer u onze website of de bijbehorende services gebruikt om inhoud die onder intellectuele eigendomsrechten valt te plaatsen, uploaden, delen of anderszins te verzenden, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor het gebruik, distribueren, wijzigen, uitvoeren, kopiëren, openbaar weergeven, vertalen of anderszins afgeleide werken van uw inhoud maken op een manier die in overeenstemming is met uw privacyvoorkeuren en ons privacybeleid.


De licentie die u ons verleent, kan op elk moment worden beëindigd door uw inhoud of account te verwijderen. Voor zover wij (of onze partners) uw inhoud echter hebben gebruikt in verband met commerciële of gesponsorde inhoud, blijft de licentie van kracht totdat de betreffende commercial of post door ons is stopgezet.


U geeft ons toestemming om uw gebruikersnaam en andere identificerende informatie die aan uw account is gekoppeld, te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met uw privacyvoorkeuren en ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Onze website en de materialen op onze website worden geleverd op een 'as is'-basis. Voor zover wettelijk toegestaan, geeft Celestial Crystals geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom , of andere schending van rechten.


Celestial Crystals of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade geleden of opgelopen door u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om deze website of de materialen op deze website te gebruiken, zelfs als Celestial Crystals of een bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


In het kader van deze overeenkomst omvat “gevolgschade” alle gevolgschade, indirecte schade, reële of verwachte winstderving, gederfde uitkering, omzetderving, omzetderving, verlies van goodwill, gemiste kans, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens, hetzij op grond van de wet, contract, eigen vermogen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins.


Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op onze website zijn niet volledig en zijn alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Celestial Crystals geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website, of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of bronnen die aan deze website zijn gekoppeld.

Links

Celestial Crystals heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of controle door Celestial Crystals van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte site is op eigen risico en we raden u ten zeerste aan om uw eigen onderzoek te doen met betrekking tot de geschiktheid van die sites.

Recht op beëindiging

We kunnen uw recht om onze website te gebruiken opschorten of beëindigen en deze Servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u voor elke schending van deze Servicevoorwaarden.

ontslagvergoeding

Elke voorwaarde van deze Servicevoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt verbroken voor zover deze nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid van de rest van deze Servicevoorwaarden wordt niet aangetast.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.